Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Obec

Dambořice » Obec » Povinné informace

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Struktura informací dle vyhlášky 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Dambořice

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

3. Organizační struktura

Nejvyšším orgánem samostatné působnosti je Zastupitelstvo obce. Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti je Rada obce. V čele Obecního úřadu je starosta, který plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele dle zvláštních předpisů. Řízení OÚ je upraveno v Organizačním řádu OÚ Dambořice, jehož součástí (přílohou) je mj. Organizační schéma.

Zřizované organizace

Základní škola a Mateřská škola Dambořice, příspěvková organizace, IČO: 70995711
Obecní muzeum Dambořice, organizační složka obce
Místní knihovna Dambořice, organizační složka obce
Zásahová jednotka požární ochrany sboru dobrovolných hasičů Dambořice (JPO3 - SDHD)

4. Kontaktní spojení

Kontaktní spojení povinného subjektu:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Dambořice
Pod Kostelem 69
696 35 Dambořice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Dambořice
Pod Kostelem 69
696 35 Dambořice

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 11:00, 11:30 - 15:00
Středa 7:00 - 11:00, 11:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

+420 518 631 325

4.5 Čísla faxu

nevyužívá se

4.6 Adresa internetové stránky

www.damborice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

e-podatelna@damborice.cz

Hlavní datová schránka: tstbevs

4.8 Další elektronické adresy

Ing. Zbyněk Pastyřík, MBA (starosta) - zbynek.pastyrik@damborice.cz
Michal Konečný (místostarosta) - michal.konecny@damborice.cz
Simona Černá (účetní) - simona.cerna@damborice.cz
Jana Kratochvilová (mzdová účetní) - jana.kratochvilova@damborice.cz
Petra Kovářová (administrativní pracovnice) - petra.kovarova@damborice.cz

5. Případné platby můžete poukázat

č.ú.: 3053482 / 0300 (IBAN: CZ20 0300 0000 0000 0305 3482)

6. IČ

00284840

7. DIČ

CZ00284840

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán Dambořice - podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Osobně na adrese úřadovny (bod 4.2) v úřední hodiny (bod 4.3), písemnou formou na kontaktní poštovní adrese (bod 4.1) nebo elektronicky na adrese e-podatelny (bod 4.7).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o poskytnutí informace Obec Dambořice přijímá od žadatele osobně, písemně nebo elektronicky (bod 9.).

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel tuto poskytnutou informaci dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti (15 dnů ode dne přijetí nebo upřesnění žádosti; lhůtu lze prodloužit o 10 dnů) neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Dále viz. zákon č. 106/1999 Sb.

11. Opravné prostředky

Opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob lze podat osobně, písemně nebo elektronicky (bod 9.) do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Konkrétní určení opravného prostředku bude uvedeno na vrácené žádosti (např. informace se nevztahuje k činnosti; žádáte informaci po nekompetentním subjektu; uvedli jste špatné identifikační údaje; budete vyzváni k upřesnění žádosti; atp.)

12. Formuláře

Formuláře jsou k dostání na adrese úřadovny (bod 4.2) v úřední hodiny (bod 4.3) příp. na internetových stránkách (bod 4.6; Obec → Dokumenty ke stažení → Formuláře).

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Viz stránka Potřebuji si vyřídit.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - jde o základní předpis, který upravuje činnost povinného subjektu, jak v samosprávě, tak v přenesené působnosti.
Předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na adrese úřadovny (bod 4.2) v úřední hodiny (bod 4.3).

14.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky - předpisy o místních poplatcích, o vytvoření a použití účelových prostředků z peněžního fondu atd.
Tyto předpisy jsou dostupné na internetových stránkách (bod 4.6; Obec → Dokumenty ke stažení → Právní předpisy).

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

nejsou

16. Licenční smlouvy

nevyužívá se

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace