Dambořice

Oficiální stránky jihomoravské obce Dambořice

Turistika

Dambořice » Turistika » Ždánický les

Ždánický les

Ždánický les

Ždánický les

Přírodní park Ždánický les je zájmové území o rozloze 68 km2 zřízené Okresním úřadem v Hodoníně 4. 12. 1996 za účelem zachování části krajiny s vysokými biologickými hodnotami bez podstatného omezení stávajícího hospodářského využití. Posláním parku je zachování a podpora přírodních a kulturních hodnot s optimálními podmínkami pro individuální rekreaci v přírodě, především formou pěší turistiky.

Tento přírodní park se rozprostírá v jihozápadní části Středomoravských karpat a je členěn na Hustopečskou pahorkatinu, Boleradickou vrchovinuDambořickou vrchovinu. Jedná se o plochou vrchovinu, která je tvořena převážně jílovci a pískovci ždánické jednotky vnějšího karpatského flyše.

Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 550 - 600 mm. Průměrná roční teplota je 8,6 °C (ve Ždánicích). Podle fytogeografického členění je Ždánický les součástí karpatského mezofyzika. Ve skutečnosti tvoří spolu s Chřiby a Litenčickými vrchy tři ostrovy karpatské květeny v oblasti teplomilné panonské flóry.

Flóra

Přirozená lesní vegetace je tvořena porosty habrových a bukových doubrav, dubových bučin a bučin. Z charakteristických druhů bylinného podrostu lze jmenovat svízel vonný, lipnici hajní, konvalinku vonnou, violku lesní, sasanku hajní či pstroček dvoulistý.

Při charakteristice zájmového území nelze pominout jeho mykologickou bohatost. Lesy jsou zvláště bohaté na druhy hřibovitých hub. Při procházkách lesními porosty lze však objevit též klouzky, kozáky, křemenáče, lišky a řadu druhů holubinek.

Fauna

Pestrá a druhově početná je i fauna. Z hmyzu je pravděpodobně jedním z nejnápadnějších řád brouků s nejvýznamnějším zástupcem roháčem obecným. Rovněž velmi hojně je zastoupen i řád motýlů reprezentovaný např. otakárkem ovocným a otakárkem fenyklovým.

Mezi obratlovci je nejpočetnější třída ptáků. Často zde spatříte některé dravce, např. káně lesní či poštolku obecnou, ze sov pak puštíka obecného a kalouse ušatého. Mezi typické ptáky lesa patří datel černý, strakapoud prostřední a žluva hajní; bezlesé plochy naopak vyhledávají dudek chocholatý, pěnice vlašská, lelek lesní a další.

Obojživelníci a plazi jsou významné skupiny a většina jejich zástupců je zákonem chráněna.

Za početnou skupinu savců lze namátkou jmenovat ježka východního, sysla obecného, lasici kolčavu a tchoře tmavého.

Upozornění

Na území přírodního parku jsou zakázány, nebo omezeny souhlasem orgánu ochrany přírody, činnosti, které by narušovaly biologickou hodnotu a ráz krajiny (např. zřizování parkovišť, tábořišť a kempů; rozšiřování silniční sítě; individuální rekreační výstavba; apod.).

Vaše cesty k bezpečí Pálení klestí Portál krizového řízení pro JmK

Prohlášení: Webové stránky využívají technické cookies. Jedná se o nezbytné krátkodobé cookies sloužící ke správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

~ Copyright © 2009 - 2024, Obec Dambořice • Mapa stránek | AdminisitraceXHTML 1.0 | CSS 3 | printer-friendly | SEO | Semantic Web ~
 Adminisitrace